Sémantické verzovanie 2.0.0

Zhrnutie

V čísle verzie vo formáte MAJOR.MINOR.PATCH zväčšujeme číslo:

 1. MAJOR verzie, keď sme spravili zmeny, ktoré nie sú spätne kompatibilné,
 2. MINOR verzie, keď sme pridali funkcionalitu so zachovaním spätnej kompatibility,
 3. PATCH verzie, keď sme opravili chyby a ostala zachovaná spätná kompatibilita.

Značenie predbežných verzií a pridávanie metadát verzií je možné rozšírením spomínaného formátu MAJOR.MINOR.PATCH o potrebné informácie.

Úvod

Vo svete softvéru, jeho vývoja a správy existuje hrozné miesto nazývané peklo závislostí (angl. dependency hell). Znamená to, že čím viac váš systém rastie a máte v ňom integrovaných čoraz viac knižníc, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa, kompletne zúfalí, v tomto pekle sami ocitnete.

Ak majú systémy veľa závislostí, raz-dva sa vám stane, že vydávanie novej verzie sa stane nočnou morou. Ak je špecifikácia závislostí príliš striktná, hrozí vám, že ostanete na jednej verzii (angl. version lock) a nebudete mať možnosť prejsť na ďalšiu verziu bez toho, aby ste vydali ďalšie verzie všetkých balíčkov, na ktorých závisí. Naopak, ak je špecifikácia závislostí príliš voľná, prídete na to, že váš systém je kompatibilný s viac verziami, ako je potrebné. V pekle závislostí sa nachádzate, ak ste zviazaný určitou verziou, prípadne nie je presne špecifikované, ktorú máte použiť. Jednoducho, bráni vám to v tom, aby ste sa so svojim projektom pohli bezpečne vpred.

Riešením tohto problému je jednoduchý súbor pravidiel, ktorý určuje, ako budú čísla verzií priraďované a zväčšované. Tieto pravidlá sú založené (no nie nevyhnutne obmedzené) na už existujúcich bežne zaužívaných praktikách vo vývoji otvoreného, či uzavretého softvéru. Pre fungovanie tohto systému si musíte najskôr zadefinovať rozhranie popisujúce spôsob, akým sa bude komunikovať s vaším systémom (ďalej len API). Môže byť zadefinované formou dokumentácie, prípadne vynútené samotným kódom. Bez ohľadu na formu akou to bude, je dôležité aby toto API bolo presné a jasné. Akonáhle budete mať zadefinované vaše API, jeho zmeny budete oznamovať špecifickým zväčšením čísla verzie vášho systému. Uvažujme, že číslo verzie bude vo formáte MAJOR.MINOR.PATCH. Opravy chýb, ktoré nemenia vaše API, zväčšujú číslo PATCH verzie. Spätne kompatibilné zmeny API zväčšujú číslo MINOR verzie a spätne nekompatibilné zmeny API zväčšujú číslo MAJOR verzie.

Tento systém je nazývaný Sémantické verzovanie. Čísla verzií v tomto systéme a spôsob, akým sa menia nesú so sebou informáciu o použitom kóde a zmenách medzi jednotlivými verziami.

Špecifikácia sémantického verzovania (SemVer)

Kľúčové slová “MUSÍ” (angl. MUST, REQUIRED, SHALL), “NESMIE” (angl. MUST NOT, SHALL NOT), “MALO BY” (angl. SHOULD, RECOMMENDED), “NEMALO BY” (angl. SHOULD NOT) a “MÔŽE” (angl. MAY, OPTIONAL) sú interpretovené ako je popísané v dokumente RFC 2119.

 1. Softvér používajúci Sémentické verzovanie MUSÍ mať zadefinované API. Toto API môže byť definované priamo v kóde, prípadne môže existovať v dokumentácii. Nech už to je tak alebo onak, malo by byť presné a komplexné.

 2. Normálne číslo verzie MUSÍ byť vo formáte X.Y.Z, kde X, Y a Z sú nezáporné celé čísla a NESMÚ obsahovať úvodné nuly. X je číslo MAJOR verzie, Y je číslo MINOR verzie a Z je číslo PATCH verzie. Každé z týchto čísel sa musí zväčšovať štandardne. Napr.: 1.9.0 -> 1.10.0 -> 1.11.0.

 3. Akonáhle je takto očíslovaná verzia vydaná, softvér pod číslom tejto verzie už NESMIE byť modifikovaný a každá zmena MUSÍ byť vydaná ako nová verzia.

 4. MAJOR verzia s číslom 0 (0.y.z) je pre začiatočný vývoj. Čokoľvek sa môže zmeniť a API takto očíslovanej verzie by nemalo byť považované za stabilné.

 5. Verzia 1.0.0 už presne definuje API. Spôsob, akým sa po vydaní takejto verzie mení číslo verzie je závislý na tomto API a jeho zmenách.

 6. Číslo PATCH verzie Z (x.y.Z | x > 0) MUSÍ byť zväčšené len vtedy, ak boli implementované spätne kompatibilné opravy chýb. Oprava chyby je definovaná ako interná zmena opravujúca nežiadúce chovanie.

 7. Číslo MINOR verzie Y (x.Y.z | x > 0) MUSÍ byť zväčšené, ak bola do API pridaná nová, spätne kompatibilná funkcionalita a tiež MUSÍ byť zväčšené, ak bola nejaká funcionalita označená ako zastaralá. MÔŽE tiež byť zväčšené, ak bola pridaná alebo vylepšená podstatná funkcionalita v rámci kódu, ktorý neovplyvňuje API. MÔŽE zahrnúť aj zmenu v rámci PATCH verzie. Číslo PATCH verzie MUSÍ byť nastavené na 0 vždy, keď sa zmení číslo MINOR verzie.

 8. Číslo MAJOR verzie X (X.y.z | X > 0) MUSÍ byť zväčšené, ak boli pridané zmeny, ktoré spôsobili, že API nie je spätne kompatibilné. MÔŽE zahrnúť aj zmenu v rámci MINOR a PATCH verzie. Číslo MINOR aj PATCH verzie MUSÍ byť nastavené na 0 vždy, keď sa zmení číslo MAJOR verzie.

 9. Predbežná verzia (angl. pre-release) MÔŽE byť označená pridaním pomlčky a sériou identifikátorov oddelených bodkou, hneď za číslo PATCH verzie. Identifikátory MUSIA obsahovať len ASCII alfanumerické znaky a pomlčku [0-9A-Za-z-], NESMÚ byť prázdne a číselné identifikátory NESMÚ obsahovať úvodné nuly. Predbežné verzie majú nižšiu prioritu ako súvisiace normálne verzie. Predbežná verzia je nestabilná a nemusí spĺňať požiadavky a závislosti ako súvisiaca normálna verzia. Napr.: 1.0.0-alpha, 1.0.0-alpha.1, 1.0.0-0.3.7, 1.0.0-x.7.z.92.

 10. Metadáta MÔŽU byť označené vo verzii pridaním znaku plus (+) a sériou identifikátorov oddelených bodkou, hneď za číslo PATCH alebo predbežnej verzie. Identifikátory MUSIA obsahovať len ASCII alfanumerické znaky a pomlčku [0-9A-Za-z-], NESMÚ byť prázdne a číselné identifikátory NESMÚ obsahovať úvodné nuly. Metadáta by MALI BYŤ ignorované pri rozhodovaní o priorite verzie, a teda dve verzie, ktoré sa líšia len v metadátach majú rovnakú prioritu. Napr.: 1.0.0-alpha+001, 1.0.0+20130313144700, 1.0.0-beta+exp.sha.5114f85.

 11. Priorita sa vzťahuje k tomu, ako sú verzie navzájom porovnávané. Priorita MUSÍ byť určovaná rozdelením verzie na MAJOR, MINOR, PATCH a identifikátory predbežných verzií ― presne v takomto poradí (s metadátami sa nepočíta). Priorita je daná prvým rozdielom pri porovnávaní zľava doprava pričom čísla MAJOR, MINOR a PATCH sú porovnávané vždy ako čísla. Napr.: 1.0.0 < 2.0.0 < 2.1.0 < 2.1.1. Keď sú čísla MAJOR, MINOR a PATCH rovnaké, predbežná verzia má menšiu prioritu ako normálna. Napr.: 1.0.0-alpha < 1.0.0. Priorita pre dve predbežné verzie, ktoré sa zhodujú v číslach MAJOR, MINOR a PATCH MUSÍ byť počítaná z bodkou oddelených identifikátorov zľava doprava a to dovtedy, pokým sa nenájde rozdiel nasledovným spôsobom: (1) Identifikátory obsahujúce iba číslice sú porovnávané číselne a identifikátory s písmenami alebo pomlčkami sú porovnávané lexikálne, zoradené podľa ASCII. (2) Číselné identifikátory majú vždy nižšiu prioritu ako nečíselné. (3) Ak sú všetky predchádzajúce identifikátory v predbežnej verzii rovnaké, tak väčšie množstvo identifikátorov značí vyššiu prioritu ako menšie množstvo. Napr.: 1.0.0-alpha < 1.0.0-alpha.1 < 1.0.0-alpha.beta < 1.0.0-beta < 1.0.0-beta.2 < 1.0.0-beta.11 < 1.0.0-rc.1 < 1.0.0.

Prečo používať Sémantické verzovanie?

Sémantické verzovanie nie je revolučná myšlienka a ak vydávate softvér, pravdepodobne robíte niečo podobné. Problémom je, že “niečo podobné” nestačí. Bez dodržiavania akejsi formálnej špecifikácie sú čísla pre manažment závislostí v podstate nanič. Tým, že hore uvedeným myšlienkam dávame presnú a jasnú definíciu, je ľahšie komunikovať zámery vášho softvéru jeho používateľom. Akonáhle sú zámery jasné a flexibilné (ale nie príliš), špecifikácia závislostí môže začať.

Jednoduchým príkladom demonštrujeme, že peklo závislostí môže byť pre vás ľahko minulosťou. Predstavte si, že máte knižnicu Hasičské auto. Táto knižnica vyžaduje sémanticky verzovanú knižnicu Rebrík. V čase, kedy je Hasičské auto vytvorené, verzia Rebríka je 3.1.0. Keďže Hasičské auto používa funkcie, ktoré boli pridané vo verzii 3.1.0, môžete bezpečne špecifikovať, že potrebujete verziu Rebríka väčšiu alebo rovnú 3.1.0, no menšiu ako 4.0.0. A potom, keď vyjde nová verzia Rebríka 3.1.1 alebo 3.2.0, môžete ju použiť vo vašom Hasičskom aute a budete vedieť, že je s ním kompatibilná.

Ako zodpovední developeri si určite budete chcieť skontrolovať, či všetko funguje podľa predpokladov. V skutočnosti je však všade neporiadok; tam nám pomôže iba dávať si pozor. Čo však môžete spraviť je nechať Sémantické verzovanie aby vám umožnilo rozumný spôsob ako vydávať a aktualizovať knižnice tak, aby ste nemuseli riešiť nové verzie závislostí, ušetrili čas a vyhli sa zmätkom.

Ak to znie rozumne, všetko čo potrebujete spraviť pre začatie používania Sémantického verzovania je povedať, že to robíte a následne dodržiavať pravidlá. Odkážte z README vášho softvéru na tieto stránky, nech aj ostatní vedia, aké pravidlá používate a majú z nich prospech.

Často kladené otázky (FAQ)

Ako si poradiť s verziami 0.y.z na začiatku vývoja?

Najjednoduchším spôsobom je začať vývoj na verzii 0.1.0 a potom zväčšovať MINOR verziu pri každom ďalšom vydaní softvéru.

Ako vedieť, kedy vydať verziu 1.0.0?

Ak sa váš softvér už používa v produkcii, už by pravdepodobne mal mať verziu 1.0.0. Ak máte stabilné API, ktoré už používatelia majú medzi svojimi závislosťami, mali by ste mať verziu 1.0.0. Taktiež, ak sa obávate o spätnú kompatibilitu, už by ste mali mať 1.0.0.

Neodrádza to od rýchleho vývoja a iterácií?

MAJOR verzia nula je o rýchlom vývoji. Ak každý deň meníte API, stále by ste mali byť niekde vo fáze 0.x.y alebo na separátnej vývojovej vetve, kde sa pripravuje nasledujúca MAJOR verzia.

Ak aj tie najmenšie spätne nekompatibilné zmeny v API znamenajú zväčšenie MAJOR verzie, neskončíme pomerne rýchlo niekde pri verzii 42.0.0?

To je otázka zodpovedného vývoja a prognóz. Nekompatibilné zmeny by nemali byť do softvéru, ktorý má veľa závislostí zavádzané len tak. Náklady vynaložené na aktualizáciu môžu byť dosť veľké. To, že musíte vydať novú MAJOR verziu znamená, že ste si dobre premysleli dopad vašich zmien a zrátali aké to bude mať výhody a následky.

Zdokumentovať celé API je strašne veľa práce!

Je vašou zodpovednosťou, ako profesionálnych developerov, správne dokumentovať softvér, ktorý je určený na používanie aj pre ostatných. Spravovanie zložitosti softvéru je veľmi dôležitá časť, ak chcete projekt udržať efektívny. A to nebude možné, ak nikto nebude vedieť ako váš softvér používať alebo ktoré metódy je bezpečné volať. Z dlhodobého hľadiska sa Sémantické verzovanie a dôraz na dobre definované API ukázali ako správna voľba umožňujúca bežať veciam hladko.

Čo spraviť, keď vydám spätne nekompatibilnú verziu ako MINOR?

Akonáhle zistíte, že ste porušili pravidlá Sémantického verzovania, opravte problém a vydajte ďalšiu MINOR verziu, ktorá opäť vráti spätnú kompatibilitu. Napriek takejto situácii, je neprípustné aby ste menili už vydanú verziu. A ak je to možné a vhodné, informujte používateľov o zlej verzii, aby vedeli, že sa jedná o chybu a danej verzii sa vyhli.

Čo robiť, keď som aktualizoval vlastné závislosti bez toho, aby sa zmenilo API?

Môžeme to považovať za kompatibilné, keďže to nijako neovplyvnilo API. Softvér, ktorý presne závisí na balíčkoch ako váš, by mal mať vlastnú definíciu závislostí a autor si všimne akékoľvek konflikty. Rozhodnutie, či sa jedná o MINOR alebo PATCH závisí od toho, či ste upravili vaše závislosti kvôli nejakej chybe alebo preto, že ste pridali novú funkcionalitu. Ak sa jedná o druhý prípad, zvyčajne tam bude aj nejaký kód, a tak sa jedná o zväčšenie MINOR verzie.

Čo keď som nechtiac zmenil API, spôsobom, ktorý nie v súlade so zmenou čísla verzie (napríklad som zaviedol MAJOR zmenu v PATCH verzii)?

Usúďte, čo je najlepšie. Ak máte veľkú skupinu používateľov, ktorá by bola ovplyvnená zmenou späť, tak asi bude najlepšie vydať MAJOR verziu, napriek tomu, že oprava späť by mala byť súčasťou PATCH verzie. Pamätajte, že Sémantické verzovanie je o tom, ako sa verzie menia. Ak sú zmeny pre vašich používateľov dôležité, použite také číslo verzie, aby ste ich informovali.

Ako sa vysporiadať so zastarávaním funkcionality?

Označenie funcionality ako zastaralej je štandardná časť softvérového vývoja a väčšinou je žiadané ísť vpred, takže k tomu jednoducho dôjde. Keď zastarávate časť svojho API, mali by ste spraviť dve veci: (1) upraviť dokumentáciu aby používatelia vedeli o zmene, (2) vydať ďalšiu MINOR verziu, ktorá funcionalitu zastaráva. A teda, predtým ako funkcionalitu kompletne odstránite v ďalšej MAJOR verzii, mali by ste spraviť aspoň jednu MINOR verziu, ktorá obsahuje zastaranie a používatelia mohli ľahko prejsť na nové API.

Má Sémantické verzovanie nejaký limit na dĺžku označenia verzie?

Nie, no použite zdravý rozum. Číslo verzie, ktoré má 255 znakov je už asi moc, no špecifické systémy môžu mať vlastné limity na dĺžku čísla verzie.

O špecifikácii

Autorom špecifikácie sémantického verzovania je Tom Preston-Werner, autor projektu Gravatar a spoluzakladateľ projektu Github.

Ak chcete zanechať spätnú väzbu, prosím cez GitHub.

Preklad

Vladimír Kriška (autor), Tibor Soviš (korektor), Peter Dulačka (korektor), Jaroslav Brtiš (korektor)

Licencia

Creative Commons ― CC BY 3.0